Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten.

Privacybeleid

Versie 1.01 (Mei 2022)

Stichting WijkWallet Waddinxveen (hierna ook: WWW) verwerkt en verzamelt persoonsgegevens voor de
behandeling en beoordeling van de aanvraag. WWW mag persoonsgegevens alleen verzamelen
en verwerken als daar een grondslag voor bestaat zoals genoemd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Wij kunnen ons goed voorstellen dat je hier vragen over hebt en
daarom informeren wij je hierover.

Wat is een persoonsgegeven?
In de privacywetgeving wordt gesproken over persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld een naam of
telefoonnummer, maar ook een geboortedatum of e-mailadres.

Hoe komt WijkWallet Waddinxveen aan persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij verwerken, ontvangen wij van de aanvrager. WWW kan voor een
specifieke aanvraag ook persoonsgegevens verzamelen door middel van het raadplegen van
openbare bronnen, zoals het internet.

Voor welk doel en op welke grondslag worden deze gegevens over mij verzameld en verwerkt?
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om een aanvraag te kunnen beoordelen.
Persoonsgegevens gebruiken wij om contact met de aanvrager en/of de organisatie te leggen. Het
gaat dan om contactgegevens zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Ook verwerken wij
financiële gegevens zoals een bankrekeningnummer en een begroting en alle overige informatie die
aan ons verstrekt worden om een aanvraag te kunnen beoordelen en verwerken. De grondslag die
wij gebruiken voor het verwerken van de persoonsgegevens berust op toestemming van de
aanvrager. Met het indienen van een aanvraag bij WWW geeft de aanvrager uitdrukkelijk
toestemming om de contactgegevens en aanvraaggegevens in lijn met dit Privacybeleid te
verwerken.

Hoe lang bewaard WijkWallet Waddinxveen persoonsgegevens?
Contactgegevens en aanvraaggegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

Deelt WijkWallet Waddinxveen persoonsgegevens met derden?
WWW werkt van harte samen met de gemeente Waddinxveen. Dit houdt in dat WWW overleg kan
hebben met de gemeente Waddinxveen als een ingediende aanvraag mogelijk raakvlak heeft met de
doelstellingen van de gemeente Waddinxveen.
Het doel van deze samenwerking is ervoor te zorgen dat de ingediende aanvraag bij het juiste loket
terecht komt, verdubbelingen in de aanvraag worden vermeden of dat aanvragen tussen wal en schip komen.
Kortom, WWW deelt de gegevens uit de aanvraag mogelijk met de gemeente Waddinxveen, als daar
aanleiding voor is.
Mocht er bezwaar zijn tegen het delen van de informatie met de gemeente Waddinxveen, laat het ons weten.
Op de website wordt iedere aanvraag weergegeven, zonder persoonsgegevens.
Verslaglegging naar gemeente vindt plaats zonder contactgegevens.

Welke beveiligingsmaatregelen treft WijkWallet Waddinxveen?
Ter bescherming van persoonsgegevens heeft WWW passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen. Zo zijn alle gegevens opgeslagen in online opslag systemen en beveiligd met
individuele toegangsgegevens.Voor de opslag van de contactgegevens maakt WWW gebruik van
diensten van derden. Met deze derden hebben wij een overeenkomst.

Inzagerecht, recht op vergetelheid en rectificatie
Via het bestuur van WWW kan een verzoek ingediend worden om gegevens in te zien en te
ontvangen. WWW zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst
hierover informeren.
Het recht op vergetelheid is het recht om ‘vergeten’ te worden. WWW moet persoonsgegevens
in een aantal gevallen wissen als daarom gevraagd wordt.
Ook bestaat het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen en/of aan te vullen als blijkt dat de
persoonsgegevens die wij hebben niet volledig of onjuist zijn.
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens, neem dan
contact op met het bestuur.

Verwijzing naar andere websites
Op de website van WWW kunnen hyperlinks naar andere websites staan. Dit privacybeleid is niet van
toepassing op websites waarnaar wordt doorgelinkt. WWW draagt geen verantwoordelijkheid
voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw
persoonsgegevens.

(Contact)formulieren
Als u een (contact)formulier invult dan worden die gegevens verstuurd naar de belanghebbende persoon
in de vorm van een e-mail en/of pdf-document. Deze gegevens worden bewaard voor de behandeling
van de aanvraag en worden later gearchiveerd. Uw gegevens worden niet anders gebruikt dan voor de
aanvraag.
Als u het formulier invult en verstuurt, dan gaat u hiermee akkoord.

Cookies
Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, e-mailadres en website
in een cookie mogen opslaan. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te
vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de website beschikbaar gesteld.

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring op onze website